Journal Publications

All-wood, low tortuosity, aqueous, biodegradable supercapacitors with ultra-high capacitance
Chaoji Chen#, Ying Zhang#, Yiju Li, Jiaqi Dai, Jianwei Song, Yonggang Yao, Yunhui Gong, Iain Kierzewski, Jia Xie* and Liangbing Hu*
Energy & Environmental Science,2017

Processing bulk natural wood into a high-performance structural material
Jianwei Song#, Chaoji Chen#, Shuze Zhu#, Mingwei Zhu#, Jiaqi Dai, Upamanyu Ray, Yiju Li, Yudi Kuang, Yongfeng Li, Nelson Quispe, Yonggang Yao, Amy Gong, Ulrich H. Leiste, Hugh A. Bruck, J. Y. Zhu, Azhar Vellore, Heng Li, Marilyn L. Minus, Zheng Jia, Ashlie Martini, Teng Li* & Liangbing Hu*
Nature,2018

Scalable and Sustainable Approach toward Highly Compressible, Anisotropic, Lamellar Carbon Sponge
Chaoji Chen#, Jianwei Song#, Shuze Zhu#, Yiju Li, Yudi Kuang, Jiayu Wan, Dylan Kirsch, Lisha Xu, Yanbin Wang, Tingting Gao, Yilin Wang, Hao Huang, Wentao Gan, Amy Gong, Teng Li*, Jia Xie*, Liangbing Hu*
Chem,2018

A Dynamic Gel with Reversible and Tunable Topological Networks and Performances
Dawei Zhao, Ying Zhu, Wanke Cheng, Guangwen Xu, Qingwen Wang, Shouxin Liu, Jian Li, Chaoji Chen*, Haipeng Yu*, Liangbing Hu*
Matter,2019

Structure–property–function relationships of natural and engineered wood
Chaoji Chen, Yudi Kuang, Shuze Zhu, Ingo Burgert, Tobias Keplinger, Amy Gong, Teng Li, Lars Berglund, Stephen J. Eichhorn & Liangbing Hu*
Nature Reviews Materials,2020

A strong, biodegradable and recyclable lignocellulosic bioplastic
Qinqin Xia#, Chaoji Chen#, Yonggang Yao, Jianguo Li, Shuaiming He, Yubing Zhou, Teng Li, Xuejun Pan, Yuan Yao* & Liangbing Hu*
Nature Sustainability,2021

Lightweight, strong, moldable wood via cell wall engineering as a sustainable structural material
Shaoliang Xiao#, Chaoji Chen#, Qinqin Xia#, Yu Liu#, Yuan Yao, Qiongyu Chen, Matt Hartsfield, Alexandra Brozena, Kunkun Tu, Stephen J. Eichhorn, Yonggang Yao, Jianguo Li, Wentao Gan, Sheldon Q. Shi, Vina W. Yang, Marco Lo Ricco, J.Y. Zhu, Ingo Burgert, Alan Luo, Teng Li and Liangbing Hu*
SCIENCE,2021

Sustainable high-strength macrofibres extracted from natural bamboo
Zhihan Li#, Chaoji Chen#, Hua Xie#, Yuan Yao, Xin Zhang, Alexandra Brozena, Jianguo Li, Yu Ding, Xinpeng Zhao, Min Hong, Haiyu Qiao, Lee M. Smith, Xuejun Pan, Robert Briber, Sheldon Q. Shi & Liangbing Hu*
Nature Sustainability,2022

A Stiffness-Switchable, Biomimetic Smart Material Enabled by Supramolecular Reconfiguration
Dawei Zhao,Bo Pang,Ying Zhu,Wanke Cheng,Kaiyue Cao,Dongdong Ye,Chuanling Si,Guangwen Xu,Chaoji Chen*,Haipeng Yu*
Advanced Materials,2022

Strong, tough, ionic conductive, and freezing-tolerant all-natural hydrogel enabled by cellulose-bentonite coordination interactions
Siheng Wang#,Le Yu#,Shanshan Wang,Lei Zhang,Lu Chen,Xu Xu,Zhanqian Song,He Liu* & Chaoji Chen*
Nature Communications,2022

​Scalable Production of Biodegradable, Recyclable, Sustainable Cellulose–Mineral Foams via Coordination Interaction Assisted Ambient Drying
Lu Chen#, Siheng Wang#, Shanshan Wang, Chang Chen, Luhe Qi, Le Yu, Ziyang Lu, Jing Huang, Junqing Chen, Zhen Wang, Xiao-Wen Shi, Zhanqian Song, He Liu*, and Chaoji Chen*
ACS Nano,2022